Obchodní podmínky

O nás

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky obchodní společnosti USN CZ, s.r.o., se sídlem Logistic Park Tulipán, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice – Palouky, IČ: 29033951, DIČ: CZ29033951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161552 - pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.usn.co.cz.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti USN CZ, s.r.o., se sídlem Logistic Park Tulipán, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice – Palouky, IČ: 29033951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161552 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese: www.usn.co.cz ohledně kupujícím provedené objednávky zboží, které je v uvedeném internetovém obchodu prodávajícího nabízeno (dále jen „kupní smlouva“) a v souvislosti s ní. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.usn.co.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.usn.co.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené v písemné formě. Odchylná ujednání obsažená v takové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy vzniklá po dobu účinnosti příslušného předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží nabízené prodávajícím na webové stránce (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží z webové stránky též bez registrace, ale bez nároku na uživatelské slevy a věrnostní program, přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nabízené prodávajícím na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li u příslušné položky zboží uvedeno výslovné jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář („košík“) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-        objednávaném zboží (objednávané zboží „přidá“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na příslušné tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“),

-        způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-        informace o nákladech spojených s dodáním zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).
Objednávka je závazné vyjádření zájmu kupujícího o objednání a koupi zboží nabízeného prodávajícím na webové stránce.

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ v posledním kroku objednávky. Objednávka odeslaná prodávajícímu se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Údaje kupujícího uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do 24 hodin od obdržení objednávky, toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou tím, že mu pošle kopii objednávky jako potvrzení přijetí a potvrzení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či v příslušné objednávce a  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího; k danému okamžiku tedy dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření kupní smlouvy. Uvedený smluvní vztah se považuje v souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku za smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku. Nedojde-li ve lhůtě podle předchozího odstavce k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím na základě příslušné objednávky kupujícího nevznikne, ledaže prodávající dá dostatečně určitým způsobem najevo, že hodlá příslušnou objednávku kupujícího navzdory marnému uplynutí lhůty podle předchozího odstavce potvrdit. Pro případ neobdržení potvrzení řádně podané objednávky na uvedenou elektronickou adresu kupujícího, je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím kontaktního čísla resp. e-mailu uvedeného v těchto obchodních podmínkách.
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s prodávajícím.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. Cena zboží a Platební podmínky - Způsob platby za objednané zboží si vybírá kupující při tvorbě objednávky.

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti při předání zboží v provozovně prodávajícího na adrese Logistic Park Tulipán, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice – Palouky,

b) v hotovosti/platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (doručování prostřednictvím kurýrní služby PPL),

c) bezhotovostně převodem (pouze pro registrované zákazníky) na bankovní účet prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách (dále jen „účet prodávajícího“);

d)         platba platební kartou při platbě přes internet.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním objednaného zboží kupujícímu, není-li dále uvedeno jinak. Poštovné a balné za dodání objednaného zboží není kupujícímu účtováno za předpokladu, že cena objednávky zboží doručovaného v rámci České republiky činí alespoň 500,- Kč   včetně DPH, v případě zboží doručovaného na území Slovenské republiky alespoň částky 2500,- Kč včetně DPH, to neplatí u balíků delších než 1 metr.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, vždy však před okamžikem převzetí zboží kupujícím.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číselná řada z čísla faktury nebo číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných kupujícím na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny objednaného zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupujícímá v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží, čímž se však nerozumí běžné užívání zboží spotřebitelem.
 2. V případě, že kupující od smlouvy odstoupí, je potřebné, aby odstoupení od smlouvy odeslal prodávajícímu elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu orders@usn.co.cz s uvedením údaje o tom, že odstupuje v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku. Kupujícíje oprávněn použít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslání odstoupení od smlouvy řádným způsobem před uplynutím příslušné lhůty.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku, a to buď osobně na adrese provozovny prodávajícího Logistic Park Tulipán, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice – Palouky, nebo jako doporučená zásilka na výše uvedenou adresu (NIKOLIV NA DOBÍRKU – DOBÍRKOVÉ ZÁSILKY NEBUDOU PŘEBÍRÁNY). Zboží se při využití práva na odstoupení od smlouvy doporučuje vrátit v původním obalu, zboží je třeba vrátit nepoškozené, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží vráceno nekompletní, může být po kupujícím nárokována náhrada újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Pouze v případě, kdy je snížena hodnota vraceného zboží z důvodů nutných k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (rozbalení zboží tak, aby nebyl zbytečně poškozen jeho obal a užití nutné k seznámení se povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, čímž se však nerozumí běžné užívání zboží kupujícím), a to přiměřeným způsobem, nemá prodávající nárok na plnění dle předchozí věty. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zašle prodávajícímu předmětné zboží zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 4. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že v případě odstoupení kupujícího od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku, ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 5. Prodávající je povinen kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku vrátit vedle ceny zboží rovněž peněžní prostředky vynaložené na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený kupujícím, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že dané zboží prodávajícímu odeslal.
 6. V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zejména:

a) dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

c) dodávka zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

VI. Přeprava a dodání zboží

 1. Skladové zboží je expedováno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. Uplatní-li prodávající postup podle čl. IV odst. 5 těchto obchodních podmínek, je povinen skladové zboží expedovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny za objednané zboží. Zboží uskladněné v externím skladu může být z důvodu větší časové náročnosti expedováno nejpozději do 21 dnů ode dne zaplacení ceny objednaného zboží. Z důvodu váhového, objemového, časového nebo logistického omezení si prodávající vyhrazuje právo změny dodací lhůty; v případě prodloužení dodací lhůty objednaného zboží vyrozumí prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Lhůty uvedené v tomto odstavci platí i pro případ osobního vyzvednutí zboží kupujícím v provozovně prodávajícího na adrese Logistic Park Tulipán, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice – Palouky. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, a to v případě, že se cena objednaného zboží nepřiměřeně zvýšila a/nebo se mu dané zboží nepodařilo opatřit v přiměřeném čase, případně z jiného důvodu. O odstoupení od smlouvy podle předchozí věty bude kupující prodávajícím informován stornováním objednávky, a to telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny, nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený bankovní účet, nebude-li mezi nimi ujednáno jinak.
 2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Doručení zboží na místo určené kupujícím proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby prostřednictvím služby PPL. Zvolí-li kupující při tvorbě objednávky osobní vyzvednutí objednaného zboží v provozovně prodávajícího na adrese Logistic Park Tulipán, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice – Palouky, může si na uvedené adrese zboží vyzvednout od okamžiku obdržení e-mailové zprávy prodávajícího o tom, že předmětné zboží je připraveno k vyzvednutí.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany kupujícího.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Zásilky jsou opatřeny bezpečnostní páskou, v případě porušení bezpečnostní pásky a shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemá kupující povinnost porušenou zásilku přebírat. V případě zjištění závad na zásilce je kupující povinen tyto vady oznámit bez zbytečného odkladu na e-mail prodávajícího orders@usn.co.cz, a to nejpozději do tří (3) dnů od převzetí zásilky objednaného zboží. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Prodávající nenese odpovědnost za:

a) Poškození zásilky resp. zboží doručovatelem;

b) dodání zboží v rozporu s těmito obchodnými podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání, a to v důsledku vlivu vyšší moci;

c) opožděné doručení zboží zaviněné udáním nesprávné doručovací adresy ze strany kupujícího;

d) opožděné doručení zaviněné doručovatelem.

 1. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

VII. Odpovědnost za vady, Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku). Záruka na veškeré zboží nabízené prodávajícím na webové stránce je 24 měsíců od odevzdání zboží, ustanovení § 2167 občanského zákoníku tím zůstává nedotčeno. Na spotřební zboží s určitou dobou trvanlivosti uvedenou na obalu je záruka poskytována do konce doby trvanlivosti (exspirace) uvedené na obalu zboží.
 2. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající kupujícímu odpovídá za to, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si prodávající a kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a že se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvyklé používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li zboží vlastnosti podle předchozí věty, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Kupující má dále v závislosti na povaze vady zboží tato práva:

a) jde-li o vadu zboží způsobující podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

b) jde-li o vadu zboží způsobující nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může kupující odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

 1. Kupující není oprávněn uplatňovat práva z vad, které se vyskytnou v záruční době podle těchto obchodních podmínek:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 1. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího vady zboží pouze v případě, že zboží vykazuje vady, vztahuje se naň záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené používáním zboží v rozporu s návodem, zejména nesprávným používáním, používáním v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách či nesprávným skladováním zboží.
 2. Práva z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese prodávajícího orders@usn.co.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce zboží. Kupující ve své reklamaci uvede číslo objednávky, přesný název zboží, stručný popis vady zboží a toho v čem se projevuje a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Řádně uplatněnou reklamaci prodávající zaregistruje ve své evidenci reklamací. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a rovněž termín pro vyřízení dané reklamace.
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace kupujícího včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu zboží.
 4. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu se zbožím reklamační protokol.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Vztah prodávajícího a kupujícího neupravený kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s tím, aby prodávající za výše uvedeným účelem zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu podle předchozí věty, a to ve všech informačních systémech prodávajícího. Kupující uděluje prodávajícímu svůj souhlas na dobu neurčitou.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, jakož i za účelem souvisejících předsmluvních vztahů a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím kupujícímu. Osobní údaje kupujícího uchovává prodávající po dobu trvání výše uvedeného účelu zpracování, minimálně však po dobu trvání smluvních povinností kupujícího vůči prodávajícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupující si je vědom skutečnosti, že poskytnutí jeho osobních údajů prodávajícímu, jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné; souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv písemně odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě jednoho měsíce od dne doručení písemného odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu a příslušné osobní údaje budou následně zlikvidovány.
 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

X. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno elektronicky na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je kupujícímu na požádání přístupná.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy orders@usn.co.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. Prodávající je oprávněn k poskytování kupujícím objednaného plnění na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.
 7. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek v důsledku události výjimečné povahy, která nemohla být předvídatelná, nebo ji nebylo možné odvrátit – rozhodnutí státních orgánů, události jako živelné pohromy, vojenské operace rozličného druhu, občanské nepokoje, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na jeho vůli a/nebo mimo jeho kontroly (vyšší moc).
 9. Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedené na webové stránce v den odeslání objednávky kupujícího, pokud není písemně dohodnuto jinak.
 10. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4. června 2014 a nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávajícího v plném rozsahu. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění.
  1. Koupí zboží kupující souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Kontaktní údaje prodávajícího:

USN CZ, s.r.o., Logistic Park Tulipán
Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - Palouky
IČ: 29033951, DIČ: CZ29033951,
zapsaná u OR MS v Praze oddíl C, vložka 161552

Tel.: +420 235 001 503
Web: www.usn.co.cz,
Info: info@usn.co.cz

Objednávky, reklamace: orders@usn.co.cz
Banka: Údaje pro platbu v CZK:CZE: 43-5455420207/0100
IBAN: CZ8401000000435455420207 (jako variabilní symbol použijte číselnou řadu z čísla faktury nebo číslo objednávky) 

V Hostivici dne 4. června 2014


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Příloha - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Já, níže podepsaný ................................................... (*) (jméno, příjmení a adresa kupujícího-spotřebitele) tímto Vaší společnosti, tj. společnosti USN CZ, s.r.o. se sídlem Logistic Park Tulipán, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice – Palouky, IČ: 29033951, oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu zboží (*):

- název zboží: …………………………………………………………………………… (*)

- datum potvrzení objednávky: ………………………………………………………….(*)

- přepravní číslo zásilky: …………………………………………………………………(*) 

V ________, dne ______________  (místo, datum)________________
podpis Spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Obchodní podmínky pro osoby, které jako spotřebitelé nevystupují

Shora uvedené obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě spotřebitelských kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím spotřebitelem na straně druhé, případně práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uvedenými smlouvami.

Pokud však člověk uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání s prodávajícím smlouvu kupní nebo s ním jinak jedná, případně, pokud smlouvu s prodávajícím uzavírá právnická osoba, tyto osoby jako spotřebitelé nevystupují (dále jen „podnikatel“). V takovém případě se na ně vztahují obchodní podmínky shora uvedené, ovšem s následujícími úpravami.

Články I, II, III, IV, VI, X, XI obchodních podmínek se použijí i pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího mezi prodávajícím na straně jedné a podnikatelem na straně druhé.

Článek V obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím na straně jedné a podnikatelem na straně druhé. Pro vyvrácení pochybností se uvádí, že podnikatel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy způsobem v článku V obchodních podmínek uvedeným.

Článek VII obchodních podmínek se nepoužije pro kupní smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím na straně jedné a podnikatelem na straně druhé. Použije se přitom právní úprava uvedená níže.

 1. Kupující je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky zboží včetně návodu na použití (je-li přibalen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě, že tak neučiní a zboží bude nesprávným užíváním poškozeno, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.
 2. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího ve věci vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku (s výhradou níže uvedeného). Záruka za jakost prodávaného zboží se uplatní jen v rozsahu trvanlivosti uvedené na obalu zboží, popř. v rozsahu uvedenému zboží v internetovém obchodě, případně v rozsahu uvedeném v záručním listě ke zboží, v případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší, § 2165 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou bez vad.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží po dobu, která je uváděna v rozsahu trvanlivosti uvedené na obalu zboží, popř. v rozsahu uvedeném u zboží v internetovém obchodě, případně v rozsahu uvedeném v záručním listě ke zboží.V případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší. A) U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím nebo d) vyplývá-li to z povahy věci, je doba, po kterou je možno práva z vad uplatnit, zkrácena. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Článek VIII obchodních podmínek se použije s tím, že pro podnikatele se nepoužije zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Článek IX obchodních podmínek se nepoužije pro kupní smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím na straně jedné a podnikatelem na straně druhé. Použije se přitom právní úprava uvedená níže.

 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých údajích.
 2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.